Empátia Gondozóház Nonprofit Kft.
1135. Budapest Kerekes u. 12-20.
Tel: 06/1 359 6018
Ágazati azonosító S 0020813

 

Nyilvántartási szám: _________________

 

GONDOZÁSI SZERZŐDÉS

(tájékoztató minta)

Mely létrejött egyrészről az Empátia Gondozóház, mint a gondozást ellátó, másrészről:

Név / gondozott: ___________________________________________________________

Szül.név: _________________________________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________________________

Szem.ig. szám:____________________________        TAJ: _________________________

Szül. hely:__________________________________        Idő: _______________________

Cím: ____________________________________________________________________

 

Név / képviselője : ___________________________________________

Szem.ig. szám: ________________________________

Cím: ______________________________________________________

Tel: _______________________________________________________

 

gondozott és/vagy törvényes képviselője (továbbiakban gondozást igénybe vevő) között az alábbi feltételekkel:

 1. Az Empátia Gondozóház nyilatkozik, hogy a szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezik, ápolási tevékenység mellett, komplex szociális ellátást biztosít, hotel jellegű elhelyezéssel, megfelelően képzett ápoló-gondozó személyzettel.
 2. Gondozást igénybe vevő nyilatkozata szerint a gondozott egészségügyi, szociális állapota miatt gondozói ellátásra szorul, ezért igényt tartanak a gondozóházi bentlakásos elhelyezésre, határozott időre.
 3. Gondozás kezdő időpontja __________________________
 4. A felek a gondozási idő megkezdésétől számított két hét próbaidőt kötnek ki, mely idő alatt mindkét fél a szerződést indoklás nélkül felbonthatja.
  Egyéb esetekben a gondozást igénybe vevő jelen szerződést bármikor indoklás nélkül felbonthatja. Az intézmény abban az esetben kezdeményezheti a gondozás megszüntetését, ha a gondozott egészségi állapotában olyan változás áll be, hogy az alkalmatlanná teszi a gondozóházi ellátásra, vagy további intézményi ellátása nem szükséges. A házirendet többször, súlyosan megsérti. A személyi térítési díjat határidőre nem fizeti meg.
 5. A személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizetni.
  A gondozott személyi térítési díja ……………… Ft/hó. A térítési díj megfizetésének érvényesítése az 1993/3. törv. III. cím 114.§ rendelkezéseinek értelmében történik. Ugyanezen törvény értelmében a személyi térítési díj évi két alkalommal változhat. A fenti összeget előre a tárgy hó első öt munkanapján kell a kötelezettnek megfizetnie.
 6. A gondozóház vállalja:
  1. a gondozott elhelyezését 3 ágyas szobában
  2. a napi háromszori étkezést, melyből legalább egy alkalommal főtt ételt kínál (szükség esetén a gondozott egészségi állapotának megfelelő diétás étkeztetést)
  3. a gondozott személyes higiéniájának biztosítását
  4. a gondozott ágyneművel és személyes higiéniájához szükséges textíliával való ellátását. Egyebekben az ellátást igénybe vevő saját ruházatát használja, szükség esetén kiegészítő ruházatot biztosítunk
  5. a rendszeres orvosi felügyelet és ellátás biztosítását
  6. napi 24 órás ápolói-gondozói felügyeletet
  7. orvosi vizsgálat alapján az orvos gondoskodik a gondozott szakrendelőbe, illetve kórházba utalásáról
  8. által rendelhető gyógyszerszükségletének, egyéb gyógyászati segédeszközének az érvényes betegbiztosítással rendelkező gondozottak, az intézmény orvosai beszerzését
  9. gondozási naplóban rögzíti az ápolás, gondozás tényleges adatait, mely naplóba a gondozott és kérelmező bármikor betekinthet
  10. szakemberek által végzett mentálhigiénés gondozást és foglalkoztatást
  11. egészségi állapot figyelembevételével gyógytornát, gyógymasszázst.
  12. a gondozott borotválását, körömvágását
 7. A gondozást igénybe vevő elismeri a gondozóház orvosainak azt a jogát, hogy a gondozott gyógyszerelését megváltoztassa, közegészségügyi, járványügyi, illetve egyéb indokolt esetben kórházba utalja, valamint más jogszabályoknak és a szakmai szabályoknak megfelelő intézkedéseket megtegye.
 8. A gondozóház köteles a gondozott legalább egy hozzátartozóját 24 órán belül értesíteni a gondozottat érintő súlyos egészségkárosodásról, a gondozás szüneteltetéséről (pl.: kórházba szállítás), valamint a lényeges állapotváltozásról.
 9. A gondozást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges távollét idejére a 29/1993 (II. hó 17.) Korm.rendelet 28§ által megfogalmazott térítési díjat köteles fizetni, melynek mértéke a távollét idejére a személyi térítési díj 20%-a.
 10. A gondozást igénybe vevő kijelenti, hogy a gondozóház házirendjét megismerte, a benne foglaltakat elfogadja és betartja. Kijelentik továbbá, hogy különös figyelemmel óvják a berendezési tárgyak állagát, a gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt megtérítik.
 11. Gondozott hozzátartozói jogosultak a gondozottat látogatni. A gondozó-ház ajánlott látogatási ideje 11 – 18 óráig van.
 12. A gondozóház a gondozás idejére a gondozott letétbe helyezett tárgyaiért vállal felelősséget. A letétbe helyezés a felvételi irodán történik.
 13. A gondozást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy érdekeinek, jogainak érvényesítése, egyéb problémáinak megoldása a gondozóház házirendjében foglaltak szerint történik.
 14. Amennyiben az Empátia Gondozóház KHT megszűnne, úgy a gondozó felelősségbiztosítása terhére az elhelyezésről vonatkozó jogszabály értelmében a területileg illetékes főjegyző gondoskodik. Az érvényben levő szerződés alapján köteles a gondozóház a szerződő feleket a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal értesíteni.

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

 

 

Budapest,___________________________

 

 

------------------------------------

Az Empátia Gondozóház részéről

 

 

PH.

------------------------------------

Kérelmező

 

 

----------------------------------------

Gondozott

 

 

 

Gondozás megszűnése:

 

 

 

 

      ____________________________

        Aláírás


 

Copyright © 2009 - 2017 Empátia Gondozóház Nonprofit Kft. - Minden jog fenntartva.
Empátia Gondozóház Nonprofit Kft. Budapest, 1135. Kerekes u. 12-20. Magyarország, Tel. / Fax. : +36 1 359-6018


Internetes megjelenésünket az Expeditus PR InterNETional (domain-név és szerver- / tárterület-szolgáltatás) biztosítja.